Gongyo

An What Is Gongyo?

English Gongyo Liturgy Text

Japanese Gongyo Liturgy Text